top of page

MARTYNO MAŽVYDO

LITUANISTINĖ MOKYKLA​

Mokyklos veikla

IMG_3901.jpeg
Programa
Lituanistinis švietimas vykdomas pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą ir  JAV lituanistinių mokyklų lietuvių kalbos ugdymo programą 1-4 klasėms
Mokiniai skirstomi į grupes pagal amžių:

a) priešmokyklinio ugdymo grupė (4-5 metų vaikai).
Į parengiamąją klasę priimami mokiniai, kuriems iki einamų metų rugsėjo 1 d. sukako 5 metai.

b) pradinio ugdymo grupė – 1-5 klasės (6-10 metų mokiniai).
Į 1 klasę priimami mokiniai, kuriems iki einamų metų rugsėjo 1 d. sukako 6 metai.

c) vidurinio ugdymo grupė – 6-8 klasės (11-13 metų mokiniai). 
 
Suaugusiųjų grupė yra sudaryta suaugusiems, norintiems mokintis lietuvių kalbos. Dirbama apgal specialiai jiems sudarytą programą ir mokymo priemones.
Mokymo forma:
Remiantis JAV LB Švietimo tarybos gairėmis pageidaujama:
a) mokant kalbos aprėpiamos visos mokinių kalbinės veiklos sritis: klausymą, kalbėjimą, skaitymą, rašymą ir kalbos sandaros pažinimą;
b) šalia kalbinio mokymo mokyklose vyksta Tėvynės pažinimo pamokos: Lietuvos praeities ir dabarties istorija, geografija, lietuvių literatūra, susipažįstama su JAV Lietuvių Bendruomenės veikla, skatinamas etnokultūrinis ugdymas (papročiai, šventės, dainavimas, tautiniai šokiai, folkloras, tautodailė);

 

 

SKAITYMAS

RAŠYMAS

KALBĖJIMAS

ŽODYNAS

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA

 

ETNOKULTŪRA

 

Pamokų laikas

9:15               Atvykimas į mokyklą                  pasiruošimas pamokoms/

                              Himnas

9:30-10:15

Pirma pamoka

10:15-11:00

Antra pamoka

11:00-11:30

Muzika/pietūs

Pietūs/muzika

11:30-12:00
12:00-12:45

Penkta pamoka

12:45-1:30

Šešta pamoka

 
Mokinamės

 

Mokyklos laikas suskirstytas į 45 min. pamokas.

Pamokos prasideda pasisveikinimu, praeitos pamokos pakartojimu, naujų lietuviškų žodžių išmokimu ir pokalbiu. Po to vaikai mokosi rašyti, skaityti ir kalbėti.

 
Dainuojame ir šokame

 

Muzikos pamokos vyksta nuotoliniu būdu. Mokytojas supažindina ir moko dainuoti lietuvių liaudies dainas.

Tautinių šokių pamokos yra privalomos visoms vaikų grupėms. Yra 3 šokių grupės:

-  mažiausių šokių  vaikų grupė

-  7-12 m. vaikų šokių grupė "Vėjas"

- 12- 14m. jaunių šokių grupė "Vetrą"

IMG_0375.jpg

Lietuvos Himnas

Prieš pamokas

mokiniai ir mokytojai gieda

himną!

 
Švenčiame

 

 

Kiekvienais metais mokykla švenčia Mokslų Metų pradžią, Rudenėlio šventę, Šv. Kalėdas su Kalėdų Seneliu; mini Sausio -13 įvykius ir Lietuvos Nepriklausomybės Dieną;  per Velykas margina kiaušinius ir mokslo metų pabaigoje vyksta Pavasario koncertas!

 

bottom of page